بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 1,607,125,728,209 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,541 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 988,259 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,707 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,580,974

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها