بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/03
کل خالص ارزش دارائی ها 1,625,291,402,983 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,928 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 988,039 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,879 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,622,165

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها