بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/29
کل خالص ارزش دارائی ها 1,555,356,822,346 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,449 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 995,568 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,418 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,534,716

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها