بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,041,914,656,181 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,821 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 996,879 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,803 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,010,112

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها