نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 13990631 1400/02/15
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1400/01/31(اصلاح شده) 1400/02/08
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 1400/02/04
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 13991230 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1400/01/31 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/12/30 1400/01/07
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
صورت مالی-بهگزین منتهی به 13981229 حسابرسی نشده 1399/11/13
صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 139903/31 1399/11/11
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 1398/09/30 1399/11/07
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/10/30 1399/11/06
صورت مالي نه ماهه بهگزين منتهي به 30 آذر99 1399/10/29
صورت مالی-بهگزین منتهی به 13981229 حسابرسی شده 1399/10/15
صورت مالی شش ماهه منتهی به 13990631 1399/10/15
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/09/3 1399/10/06
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/07/30 1399/08/11
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/06/31 1399/07/08
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/05/31 1399/06/03
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/11
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1398/12/29 1399/02/09
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1399/01/31 1399/02/09
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 30 بهمن ماه 1398 1398/12/10
افشای پرتفوی صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/09/30 1398/10/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره میانی منتهی به 1398/06/31 1398/08/19
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1398/08/13
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/07/30 1398/08/01
صورت های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
گزارش عملکرد شش ماه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/06/31 1398/07/28
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1398/03/31 1398/04/29
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
صورت مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1397/12/29(حسابرسی شده) 1398/03/27
صورت مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1397/12/29(حسابرسی نشده) 1398/03/27
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13980231 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1398/03/08
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به تاریخ 1398/01/31 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1398/02/10
صورت مالی سالیانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش عملکرد سالانه صندوق براي دوره مالي منتهي به 1397/12/29 1398/02/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13971229 1398/01/07
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13971030 1397/11/09
اطلاعات صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 30 09 1397 1397/10/26
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970930 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/10/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970830 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/09/07
گزارش بررسی اجمالی 31 شهریور 97 1397/08/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970730 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/08/05
صورت مالی بهگزین منتهی به 13970631 1397/07/28
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 31 06 1397 1397/07/28
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970631 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/07/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970531 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین1 1397/06/10
افشا پرتفو ماهانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین-13970431 1397/05/10
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 31 03 1397 1397/04/30
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه بهگزین-13970331 1397/04/30
صورت مالی بهگزین منتهی به 13960930 1397/04/24
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13970331 1397/04/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13970231 1397/03/09
صورتهای مالی منتهی به 139612 29 حسابرسی شده 1397/02/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/02/10
گزارش عملکرد بهگزین13961229 1397/02/04
صورت مالی بهگزین منتهی به 13961229 1397/02/04
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 30 09 1396 1396/10/26
صورت مالی بهگزین منتهی به 13960930 قسمت دوم 1396/10/26
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1396/10/16
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (1) 1396/07/29
گزارش مدیر 1396/07/29
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (2) 1396/07/29
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (3) 1396/07/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 2 1396/05/01
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 3 1396/05/01
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 1 1396/05/01
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (3) 1396/03/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (1) 1396/03/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (2) 1396/03/02
صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395 09 30 1395/10/28
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395 06 31 (حسابرسی شده) 1395/08/11