نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/01 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1400/02/01
آگهي دعوت به مجمع افزايش سقف صندوق مورخ 1400/02/01 1400/01/31
پاسخ : صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/07/16 (تغییر در ترکیب دارایی) 1400/01/31
صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/07/16 (تغییر در ترکیب دارایی) 1400/01/31
پاسخ :صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/04/24 (تغییر هزینه حسابرس و متولی) 1400/01/31
صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/04/24 (تغییر هزینه حسابرس و متولی) 1400/01/31
صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/10/24 1399/11/21
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 1399/11/14 مبنی بر تغییر آدرس صندوق 1399/11/19
اسامی حاضرین در مجمع سالانه منتهی به 98/12/29 صندوق پاداش سرمایه بهگزین مورخ 99/10/24 1399/10/24
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین 1399/10/14
صورت جلسه مجمع صندوق پاداش سرمایه بهگزین مورخ 1399/09/01 1399/09/05
دعوت به مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری 1399/08/27
حاضرین مجمع 1399/07/28
دعوت به مجمع 1399/07/14
دعوت به مجمع 1399/07/14
دعوت به مجمع تغییر آدرس 1399/06/12
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/02/20 1399/04/31
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/23 1398/10/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/09/16 1398/10/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/21 تغییر صاحبان امضای مجاز 1398/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه بهگزین مورخ1398/09/23 1398/09/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 1398/09/04
مجمع تمدید فعالیت صندوق پاداش سرمایه بهگزین به تاریخ 1398/05/19 1398/06/13
دعوت به مجمع جهت تغییر نام 1398/05/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق پاداش سرمایه بهگزین مورخ1398/05/19 1398/05/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/04/17 (نوبت دوم) 1398/04/18
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/17 1398/04/17
مجمع سالانه مورخ 1398/04/05 1398/04/06
اصلاحیه 1398/04/06
مجمع سالانه مورخ 1398/04/05(1) 1398/04/05
مجمع سالانه مورخ 1398/04/05(2) 1398/04/05
مجمع سالانه مورخ 1398/04/05(3) 1398/04/05
حاضرین در مجمع سالانه 1398/04/05
قبولی سمت رکن مدیر 1398/04/05
معرفی نامه سبدگردان 1398/04/05
معرفی نامه دارنده واحد های ممتاز 1398/04/05
معرفی نامه متولی 1398/04/05
معرفی نامه حسابرس 1398/04/05
حاضرین 1398/04/05
مجمع 1398/04/05
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/07 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار 1398/02/21
تغییر کارمزد متولی1397/10/19 1397/11/10
تغییر صاحبان امضا 1397/10/26
تغییر ماده 19 اساسنامه 1397/10/11
تمدید مجوز فعالیت 1397/10/11
مجمع تغییر متولی 13970703 1397/09/19
تغییر کارمزد مدیر صندوق 1397/06/18
سالانه-13961229 1397/05/30
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13970423 1397/04/26
مجمع مورخ 1397/03/19 1397/04/19
مجمع مورخ 1397/02/08 1397/04/11
صورت جلسه مجمع مورخ 22 12 1396 1397/03/09
مجمع مورخ 1396/12/12 1397/02/31
مجمع مورخ 1396/12/22 1397/02/31
تغییر پرداختهای دوره ای به سرمایه گذاران 1397/01/27
صورت جلسه مجمع 13960821 1396/10/24
مجمع تغییر آدرس 1396/08/01
تغییر هزینه های نرم افزار بهگزین 1396/06/15
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 12 1395 1396/06/15
مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز 1396/03/09
مجمع تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق به 18 درصد سالانه 1396/01/28
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق بابت تغییر حداقل سرمایه گذاری 1395/12/01
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق 1395/10/27
مجمع تغییرات امیدنامه 1395/10/27
صورت جلسه مجمع تغیر دوره پرداخت به سرمایه گذاران 1395/08/19
صورت جلسه تغییر اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/26
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/26
تغیر آدرس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1395/07/26
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 12 1395 1395/07/25
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1394/11/04