بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش بررسی اجمالی 31 شهریور 97 1397/08/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970730 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/08/05
صورت مالی بهگزین منتهی به 13970631 1397/07/28
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 31 06 1397 1397/07/28
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970631 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/07/09
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 13970531 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین1 1397/06/10
افشا پرتفو ماهانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین-13970431 1397/05/10
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 31 03 1397 1397/04/30
صورت مالی صندوق پاداش سرمایه بهگزین-13970331 1397/04/30
صورت مالی بهگزین منتهی به 13960930 1397/04/24
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13970331 1397/04/10
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 13970231 1397/03/09
صورتهای مالی منتهی به 139612 29 حسابرسی شده 1397/02/25
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1397/02/10
گزارش عملکرد بهگزین13961229 1397/02/04
صورت مالی بهگزین منتهی به 13961229 1397/02/04
گزارش عملکرد صندوق پاداش سرمایه بهگزین 30 09 1396 1396/10/26
صورت مالی بهگزین منتهی به 13960930 قسمت دوم 1396/10/26
افشای پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1396/10/16
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (1) 1396/07/29
گزارش مدیر 1396/07/29
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (2) 1396/07/29
صورتهای مالی منتهی به 31 06 1396 (3) 1396/07/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 2 1396/05/01
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 3 1396/05/01
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 03 1396 قسمت 1 1396/05/01
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (3) 1396/03/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (1) 1396/03/02
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 اسفند 1395 ح (2) 1396/03/02
صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395 09 30 1395/10/28
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395 06 31 (حسابرسی شده) 1395/08/11