بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/02/07 تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار 1398/02/21
تغییر کارمزد متولی1397/10/19 1397/11/10
تغییر صاحبان امضا 1397/10/26
تغییر ماده 19 اساسنامه 1397/10/11
تمدید مجوز فعالیت 1397/10/11
مجمع تغییر متولی 13970703 1397/09/19
تغییر کارمزد مدیر صندوق 1397/06/18
سالانه-13961229 1397/05/30
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13970423 1397/04/26
مجمع مورخ 1397/03/19 1397/04/19
مجمع مورخ 1397/02/08 1397/04/11
صورت جلسه مجمع مورخ 22 12 1396 1397/03/09
مجمع مورخ 1396/12/12 1397/02/31
مجمع مورخ 1396/12/22 1397/02/31
تغییر پرداختهای دوره ای به سرمایه گذاران 1397/01/27
صورت جلسه مجمع 13960821 1396/10/24
مجمع تغییر آدرس 1396/08/01
تغییر هزینه های نرم افزار بهگزین 1396/06/15
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 12 1395 1396/06/15
مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز 1396/03/09
مجمع تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق به 18 درصد سالانه 1396/01/28
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق بابت تغییر حداقل سرمایه گذاری 1395/12/01
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق 1395/10/27
مجمع تغییرات امیدنامه 1395/10/27
صورت جلسه مجمع تغیر دوره پرداخت به سرمایه گذاران 1395/08/19
صورت جلسه تغییر اساسنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/26
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/26
تغیر آدرس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین 1395/07/26
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورت جلسه تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1395/07/25
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق پاداش سرمایه بهگزین منتهی به 30 12 1395 1395/07/25
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه ثابت 1394/11/04