بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

فرم پذیره نویسی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

رسید پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

شماره حساب صاحب حساب نوع حساب بانک شعبه کد شعبه
١٦٦٦٥٩٦١٢ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت تجارت نجات الهی 165
٢٢٢٠٣٠٠٤٨٧٦٠٩ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت سپه احمد قصیر -
١-٢٤٧٠٦٦٤-٦٣٥-٨٩٥ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت سامان بانکداری اختصاصی جام جم ٢٤٠٠
١-٢٤٧٠٦٦٤-٨١٩-٢٤٠٠ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت سامان بانکداری اختصاصی جام جم 2400
٢٠٠٨١٩٤٤١٥٥٩ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت شهر احمد قصیر 497
١-٣١١٣٦٢٨-٨٣٣-١١٩ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت سینا مرکزی 119
١-٣١١٣٦٢٨-٨٨١-٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت سینا مرکزی 119
٠٢٠٣٥١٩٤٩٥٠٠٦ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت دی شهران 133
٠٢٠٤٥٣٥٠٢٤٠٠٢ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین کوتاه مدت دی وزرا 150
٠١٠٣٤٤٩٢٥٩٠٠٣ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین جاری دی شهران 133
٠١٠٣٦٠٥٨١١٠٠١ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین جاری دی شهران 133
١-٣١١٣٦٢٨-٤-١١٩ صندوق سرمایه گذاری باداش سرمایه بهگزین جاری سینا مرکزی 119