ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین به همراه توضیحات