close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین دانلود فایل 1396/06/28
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین دانلود فایل 1396/07/02
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین دانلود فایل 1398/04/02