بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 92,140 5.57 446,016 10.32 488,440 10.56 449,015 9.64
اوراق مشارکت 822,531 49.69 1,512,518 35 1,501,573 32.46 1,581,456 33.95
سپرده بانکی 824,618 49.82 2,209,470 51.12 2,453,016 53.03 2,460,985 52.83
وجه نقد 14,201 0.86 13,291 0.31 19,293 0.42 26,740 0.57
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,157,119 -9.49 31,043 0.72 42,019 0.91 24,560 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 68,431 4.13 319,172 7.38 336,128 7.27 330,669 7.1