بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,947 0.45 2,684 0.16 7,867 0.41 18,122 0.88
اوراق مشارکت 460,997 52.92 824,165 48.29 939,141 48.97 919,002 44.82
سپرده بانکی 428,639 49.21 827,990 48.52 917,773 47.85 1,032,500 50.36
وجه نقد 5,124 0.59 7,543 0.44 4,199 0.22 26,743 1.3
سایر دارایی ها -,109,124 -12.53 635 0.04 612 0.03 555 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,326 0.38 2,684 0.16 7,867 0.41 18,122 0.88