بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 67,003 4.53 455,181 10.82 473,741 10.87 438,193 9.94
اوراق مشارکت 773,846 52.3 1,672,499 39.74 1,629,677 37.41 1,638,200 37.16
سپرده بانکی 733,329 49.56 1,981,131 47.07 2,138,869 49.1 2,224,859 50.47
وجه نقد 14,235 0.96 8,440 0.2 1,403 0.03 31 0
سایر دارایی ها -,158,672 -10.72 19,707 0.47 22,919 0.53 13,938 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,602 3.42 299,961 7.13 303,636 6.97 306,076 6.94