بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,935 0.48 354 0.02 11 0 0 0
اوراق مشارکت 434,245 53.01 666,022 38.89 733,088 45.69 737,194 47.08
سپرده بانکی 405,082 49.45 982,690 57.38 817,981 50.98 779,448 49.78
وجه نقد 5,158 0.63 24,600 1.44 12,978 0.81 10,050 0.64
سایر دارایی ها -,108,444 -13.24 2,081 0.12 654 0.04 660 0.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,273 0.4 354 0.02 11 0 0 0