جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,584 6.04 469,738 10.4 482,433 10.82 492,235 11.39
اوراق مشارکت 852,108 48.71 1,578,787 34.97 1,670,081 37.46 1,526,204 35.31
سپرده بانکی 869,076 49.68 2,275,870 50.41 2,104,794 47.2 2,045,480 47.33
وجه نقد 14,120 0.81 16,534 0.37 12,844 0.29 74,607 1.73
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,156,666 -8.95 42,362 0.94 32,313 0.72 18,976 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 77,681 4.44 328,184 7.27 328,315 7.36 337,017 7.8