نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 177,740 6.43 283,284 3.14 286,687 2.91 293,944 2.78
اوراق مشارکت 1,341,335 48.49 5,410,267 60.06 5,717,256 57.99 5,984,956 56.52
سپرده بانکی 1,213,961 43.89 2,945,707 32.7 3,486,994 35.37 3,919,189 37.01
وجه نقد 15,196 0.55 696 0.01 684 0.01 1,299 0.01
واحد صندوق 202,707 7.33 340,596 3.78 337,140 3.42 326,774 3.09
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,184,837 -6.68 28,255 0.31 30,759 0.31 63,775 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 145,578 5.26 283,284 3.14 286,687 2.91 293,944 2.78