بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,260 0.56 20,294 1.04 27,126 1.43 45,791 2.53
اوراق مشارکت 488,537 52.44 920,488 47.23 919,853 48.33 929,574 51.46
سپرده بانکی 457,732 49.13 943,808 48.43 889,628 46.74 774,273 42.86
وجه نقد 5,495 0.59 9,180 0.47 10,791 0.57 11,001 0.61
سایر دارایی ها -,111,346 -11.95 548 0.03 463 0.02 434 0.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,676 0.5 20,294 1.04 27,126 1.43 45,791 2.53