نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 173,874 6.81 247,232 3.43 266,314 3.22 292,551 3.41
اوراق مشارکت 1,197,780 46.93 4,028,595 55.83 5,108,272 61.79 5,376,861 62.68
سپرده بانکی 1,151,149 45.11 2,587,861 35.86 2,524,299 30.53 2,550,688 29.73
وجه نقد 15,689 0.61 5,198 0.07 437 0.01 101 0
واحد صندوق 194,694 7.63 316,931 4.39 337,647 4.08 329,854 3.84
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,181,067 -7.09 30,113 0.42 30,747 0.37 28,819 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 140,608 5.51 247,232 3.43 266,314 3.22 292,551 3.41