بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,303 1.54 147,827 4.32 245,234 5.27 309,257 6.65
اوراق مشارکت 646,038 57.4 1,261,112 36.83 1,748,943 37.55 1,909,725 41.07
سپرده بانکی 567,466 50.42 1,870,401 54.62 2,445,748 52.51 2,380,574 51.19
وجه نقد 13,241 1.18 97,406 2.84 167,085 3.59 4,949 0.11
سایر دارایی ها -,162,631 -14.45 1,673 0.05 3,957 0.08 58 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,616 1.39 134,132 3.92 220,737 4.74 283,103 6.09