بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,638 3.45 404,249 9.28 430,877 10.31 440,714 10.46
اوراق مشارکت 729,559 54.02 1,756,917 40.35 1,725,208 41.29 1,747,543 41.49
سپرده بانکی 673,572 49.88 2,093,785 48.08 1,937,511 46.37 1,832,891 43.52
وجه نقد 14,400 1.07 28,104 0.65 3,500 0.08 5,321 0.13
سایر دارایی ها -,159,688 -11.82 18,217 0.42 22,040 0.53 125,244 2.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,211 2.83 314,565 7.22 310,690 7.44 264,137 6.27